Polityka Prywatności

1. Wstęp

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

2. Administrator danych

W zakresie w jakim dokonują Państwo rejestracji na wizytę do wybranego specjalisty administratorem Państwa danych jest specjalista, do którego się Państwo rejestrujecie. Pracownia Rentgenowska i Ultrasonograficzna Kwant Katarzyna Lorenc-Matuszewska, pl. Niezłomnych 15, 62-020 Swarzędz, NIP: PL 7771857305 przetwarza wtedy Państwa dane w charakterze podmiotu przetwarzającego w oparciu o zawartą z danym specjalistą umowę powierzenia, jako podmiot zarządzający systemem elektronicznego umawiania wizyt oraz niniejszą stroną internetową.

Można się z nami skontaktować pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym, a także pod adresem mailowym: iod@kwant-lekarze.pl.

3. Formularz umawiania wizyt

W przypadku skorzystania z naszego formularza elektronicznego umawiania wizyt, znajdującego się na naszej stronie internetowej, Państwa dane są przetwarzane w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w tym w szczególności w celu elektronicznej rejestracji pacjentów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w Państwa dokumentacji medycznej.

Podanie przez Państwa danych jest niezbędne w celu zarejestrowania się na wizytę do wybranego specjalisty.

4. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane są przez nas przetwarzane przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych: prawo pacjenta do dostępu do danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO, jest prawem odrębnym od prawa Pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia, o którym mowa w art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz od prawa dostępu do Dokumentacji medycznej, o którym mowa w art. 23 ust. 1 wskazanej ustawy. Pierwsze udostępnienie pacjentowi Dokumentacji medycznej, stanowi udostępnienie pierwszej kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu w rozumieniu art. 15 ust. 3 RODO i jest ono bezpłatne.

b) prawo do sprostowania danych osobowych: pacjent ma prawo zażądać w każdym momencie niezwłocznego sprostowania danych osobowych go dotyczących lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

c) prawo do ograniczenia przetwarzania: ograniczenie przetwarzania ma na celu zabezpieczenie danych przed dalszą możliwością ich przetwarzania, z wyjątkiem przechowywania. Ograniczenie przetwarzania może polegać m.in. na czasowym przeniesieniu wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania lub uniemożliwieniu odbiorcom danych dostępu do wybranych danych.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Jednocześnie wskazujemy, że pacjentom nie przysługuje prawo do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych osobowych) w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku ze świadczeniem opieki zdrowotnej, w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz innych przepisach dotyczących okresu przechowywania dokumentacji medycznej

5. Inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom, które świadczą dla nas usługi teleinformatyczne (w tym hosting strony internetowej).

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

6. Cookies

1. Cookies tj. ciasteczka są to niewielkie informacje tekstowe, które wysyłane są przez serwer WWW i zapisywane są po stronie użytkownika np. na dysku twardym. Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie zawartych w nich informacji wyłącznie serwerowi, które je utworzył. Cookies są najczęściej stosowane w przypadku stron wymagających logowania, do monitorowania aktywności odwiedzających stronę, liczników, sond oraz reklam.

2. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

a) sesyjne,

b) stałe,

c) zewnętrzne.

3. Sesyjne pliki cookies są przechowywane tymczasowo, a ich usunięcie dokonywane jest automatycznie po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

4. Stałe pliki cookies pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez użytkownika na jego urządzeniu końcowym.

5. Zewnętrzne pliki cookies są to pliki cookies wykorzystywane przez podmioty z nami współpracujące np. Facebook, Google, Google Analytics w celu prowadzenie statystyk i analizy zachowań w sieci oraz poznania preferencji konsumenckich. Pełne informacje na temat polityk ochrony prywatności znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

a) https://policies.google.com/privacy?hl=pl

b) https://www.facebook.com/policies/cookies/

6. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących kategoriach:

a) niezbędne,

b) ustawienia,

c) statystyka,

d) marketing.

7. Niektóre pliki cookies są niezbędne do działania strony internetowej. Podstawą prawną do używania niezbędnych plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora tj. prawo do prowadzenia strony internetowej wspierającej naszą działalność oraz konieczność zachowania jej bezpieczeństwa.

8. W pozostałych przypadkach, prosimy Państwa o wyrażenie zgody na instalację plików cookies przy pierwszym wejściu na naszą stronę internetową, a zatem podstawą prawną do ich używania jest zgoda użytkownika.

9. W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Poniżej wskazujemy linki do zmiany ustawień dla poszczególnych przeglądarek:

a) Google Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

b) Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=pl

c) Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

d) Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

e) Safari – https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

7. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki, jeżeli okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa lub nowe wytyczne organu nadzorczego.